องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
“แหล่งน้ำมีคุณภาพและเพียงพอ ถนนปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเมืองน่าอยู่ ”

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder งานตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
group สมาชิกสภา
(นายสว่าง พรหมจันทร์)
ประธานสภา
โทร : 080-763-5795
(นายสว่าง พรหมจันทร์)
ประธานสภา
โทร : 080-763-5795
(นายอัตพล อันเพ็ง)
รองประธานสภา
โทร : 098-131-5973
(นายอัตพล อันเพ็ง)
รองประธานสภา
โทร : 098-131-5973
(นายบุญเริ่ม ราชวงษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 089-449-6612
(นายบุญเริ่ม ราชวงษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 089-449-6612
(นายกิตติพงษ์ โป้เคน)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-756-7044
(นายกิตติพงษ์ โป้เคน)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-756-7044
(นายนายประยูร จันทร์ขาว)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-750-9718
(นายนายประยูร จันทร์ขาว)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-750-9718
( ว่าง )
( ว่าง )
(นายไกร พลอุ่น)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-872-2021
(นายไกร พลอุ่น)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-872-2021
(นายผาย สีข้อน)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 084-727-2357
(นายผาย สีข้อน)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 084-727-2357
(นายสมจิตต์ ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 080-745-6765
(นายสมจิตต์ ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 080-745-6765
(นางพรรณี ทิศสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 086-238-1606
(นางพรรณี ทิศสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 086-238-1606
(นายอัตพล อันเพ็ง)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 098-131-5973
(นายอัตพล อันเพ็ง)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 098-131-5973
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 089-715-6389
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 089-715-6389
(นางสาวศิริดำรง อ้วนจี)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 080-763-6165
(นางสาวศิริดำรง อ้วนจี)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 080-763-6165
(นายเขิงทอง ผาคอย)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-455-8769
(นายเขิงทอง ผาคอย)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-455-8769
(นายเลิศ ลมบัวลอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 082-114-7491
(นายเลิศ ลมบัวลอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 082-114-7491
(นายวิเชียร พระพรม)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-430-3487
(นายวิเชียร พระพรม)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-430-3487
(นางนงรัตน์ ไชยมาตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 084-956-6352
(นางนงรัตน์ ไชยมาตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 084-956-6352
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 085-644-5532
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 085-644-5532
(นายอธิวัฒน์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 089-883-2371
(นายอธิวัฒน์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 089-883-2371
(นายสมคิด ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 081-376-8071
(นายสมคิด ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 081-376-8071
(นางหนูเตรียม ลันไธสง)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-843-3816
(นางหนูเตรียม ลันไธสง)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-843-3816
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิมาน พระพรม)
นายก อบต.โพธิ์ตาก
โทร : 080-7635795
(นายวิมาน พระพรม)
นายก อบต.โพธิ์ตาก
โทร : 080-7635795
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ติดต่อ
เว็บมาสเตอร์
รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
รายงาน
กิจการสภา
เว็บไซต์
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน
เงินอุดหนุน
ดูแลเด็กแรกเกิด
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่
ท่องเที่ยวในตำบล
แนะนำ
ร้านอาหาร
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ยุติธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพธิ์ตาก