องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
account_balance โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร รอปรับปรุง
โครงสร้างการบริหาร.

โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร

รอปรับปรุง
โครงสร้างการบริหาร.

group คณะผู้บริหาร
(นายสมคิด ลังกา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0823360068 ,08094877
(นายวิเชียร พระพรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0934544943
(นายสังข์ สายสะอาด)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0643075548
group สมาชิกสภา
(นายยรรยง วิเศษสุนทร)
ประธานสภา
โทร : 083-9775376
(นายประดิษฐ์ น้อยวงค์)
รองประธานสภา
โทร : 080-1593836
(นายฉลาด ขันมา)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 086-8507627
(นายจิติพงษ์ ทีระฆัง)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 061-0855443
(นายบุญอู้ม หลวงชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-4604291
(นายประดิษฐ์ น้อยวงศ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายหลั๋น ชัยอาคม )
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 084-4936645
(นางสาวศิริดำรง อ้วนจี)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 080-763-6165
(นายนาลี ทองดี)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-2305169
นายรัฐวัทย์ บุญวงศ์วรโชติ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0803573858
(นายยรรยง วิเสษสุนทร)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นางสาวอรปรียา นวนตา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 063-6522679
group หัวหน้าส่วนราชการ
( ว่าง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาววิภา แก้วสิงห์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0985950916
นางเจียมใจ พานอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0836787897
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0933208044
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0931021326
(นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0879544839
group สำนักงานปลัด
(นางเจียมใจ พานอนันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวเรียวฤดี รันศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวอุระษา ไชยบิล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวปนรรฐพร สีสอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายบุญโฮม ปะนาโก)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายสุรพร สบายใจ)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวจารุณี สมปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกวิน บัวคำ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประดิษฐ์ศักดิ์ หาคม)
พนักงานขับรถยนต์
( ว่าง )
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายรังสันติ ค่าประโคน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายแสงนภา ถาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมานพ สายสะอาด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมด แสงทอง)
คนงานทั่วไป
(นายจรวยทรัพย์ ผงผ่าน)
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพรรนิภา พะโคนิราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายกวิน ธรรมสริต)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(นางสาวภัศฐ์ชนกมล สิงห์คำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเบญจภรณ์ นาทราย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศิรานนท์ ภูยาฟ้า
คนงานทั่วไป
โทร : 0864461423
นางสาวอัจฉรา สายสะอาด
จ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา ปก./ชก.
(นายธนชัย ประสงค์ดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพรเพชร อาคะนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวสันต์ ไชยรัตน์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายทักษิณ พระพรม)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวราวุฒิ ไชยบุรมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0653357051
นายคมสัน มาตรแพง
คนงานทั่วไป
โทร : 0860818149
นายจีรพงษ์ แพงด้วง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
( ว่าง )
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายวรรรพ จันทร์เพ็ญ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
(นายสุวิชา ใจมั่น)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวกาญจนา คำสุภา)
ครูชำนาญการ
(นางสุพัชชา สาขามุละ)
ครูชำนาญการ
(นางศิลามณี บำรุงศิริ)
ครูชำนาญการ
( ว่าง )
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอุบลวรรณ สมพมิตร)
ครูชำนาญการ
(นางพิมล ภูล้อมทาง)
ครูชำนาญการ
(นางศิริลักษณ์ วงค์หนายโกด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(นางสาวสุภารัตน์ อนุญาหงส์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวณัฐตะวัน เมืองโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรัศมี น้อยวงค์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางรมิตา จันทะพินิจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรุ่งฤดี ถาลี)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
group กองสวัสดิการสังคม
(นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวเสาวนีย์ เปรมอุปพงษ์)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
(นางสาวจารุณี ไชยบิล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุนีรัตน์ แก้ววิศิษฏ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ