องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
“แหล่งน้ำมีคุณภาพและเพียงพอ ถนนปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเมืองน่าอยู่ ”

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder งานตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากและนายกองค์การบริหารส่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโ
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากและนา
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักงานกกต.จังหวัดนครพนม วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก การเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเรียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบ on - hand ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 81 |
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
photo ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ติดต่อ
เว็บมาสเตอร์
รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
รายงาน
กิจการสภา
เว็บไซต์
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน
เงินอุดหนุน
ดูแลเด็กแรกเกิด
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่
ท่องเที่ยวในตำบล
แนะนำ
ร้านอาหาร
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ยุติธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพธิ์ตาก