องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group สำนักงานปลัด
(นางเจียมใจ พานอนันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายสุรพร สบายใจ)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวอุระษา ไชยบิล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวปนรรฐพร สีสอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวเรียวฤดี รันศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นายบุญโฮม ปะนาโก)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวจารุณี สมปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกวิน บัวคำ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประดิษฐ์ศักดิ์ หาคม)
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญนำ ซวงอ้วน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
(นายแสงนภา ถาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมานพ สายสะอาด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายจรวยทรัพย์ ผงผ่าน)
คนงานทั่วไป
(นายมด แสงทอง)
คนงานทั่วไป