องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group สำนักงานปลัด
(นางเจียมใจ พานอนันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวเรียวฤดี รันศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวอุระษา ไชยบิล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวปนรรฐพร สีสอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายบุญโฮม ปะนาโก)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายสุรพร สบายใจ)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวจารุณี สมปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกวิน บัวคำ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประดิษฐ์ศักดิ์ หาคม)
พนักงานขับรถยนต์
( ว่าง )
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายรังสันติ ค่าประโคน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายแสงนภา ถาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมานพ สายสะอาด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมด แสงทอง)
คนงานทั่วไป
(นายจรวยทรัพย์ ผงผ่าน)
คนงานทั่วไป