ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง