ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง