ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง