ชื่อเรื่อง : จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก