ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำประปาบ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง