ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้เรียน ไตรมาสที่ 1,2 งบประมาณ 900/คน รวมเป็นเงิน 22,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง