ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อไฟล์ : FXLbiaGThu30327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้