ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และหนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อไฟล์ : 4Ow9ZzXThu25937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้