ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง