ชื่อเรื่อง : น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕