ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ศสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑, บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง