ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตาก ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 19 วันทำการ เด็กปฐมวัยจำนวน 25 คนๆละ 20 บาท//คน/มื้อ รวมเป็นเงิน 9500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง