ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ศสล. บ้านหน้าฐานบิน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง