ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กโพธิ์ตาก ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 17 วันๆละ 20/คน/วัน เด็กปฐมวัยจำนวน 25 คน รวมเป็นเงิน 8,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง