ชื่อเรื่อง : ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : อาศัยความตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0808.3/ว 4437 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : 4gj2VOfWed111054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้