ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับกกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อไฟล์ : XDUX8hWThu30228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้