ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกลางหนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : ou4OlFzThu25611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้