องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 359
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 345
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก ศพด.โคกก่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 21 วันทำการ ยอดเด็ก 35 คน ๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed จ้างงานบริการทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดภาชนะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 366
rss_feed จ้างเหมาบุคคลรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและระงับอุบัติภัยต่างๆ ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed จ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed จ้างงานบริการทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารหลัก-อาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองค้าโคกกุง ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 393
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๑๐ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 365
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 371
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 365
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 370
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขเกษม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน รวมเป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท (เก้าพันสองรอยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขเกษม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน รวมเป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท (เก้าพันสองรอยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 367
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก ศพด.โคกก่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ ยอดเด็ก 42 คน ๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 357
rss_feed โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ศพด.สุขเกษม ประจำปี 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 374
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด ของกองคลัง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง ของกองคลัง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 360
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด ของกองคลัง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 345
rss_feed จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก ศพด.โพธิ์ตาก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน คนๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 349
rss_feed ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ3-5ปี ศพด.โพธิ์ตาก ประจำปี2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed จ้างปะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๑๐ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.หนองค้าโคกกุง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 372
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 371
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศพด.หนองค้าโคกกุง ประจำปี 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 350
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก ศพด.โคกก่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ ยอดเด็ก 42 คน ๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขเกษม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน รวมเป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท (เก้าพันสองรอยบาทถ้วน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๖-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขเกษม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน รวมเป็นเงิน ๙,๖๖๐ บาท (เก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(ดอนปู่ตา) หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตาก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน ของกองช่าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 340
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
901 - 950 (ทั้งหมด 1067 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22